Viimased uudised

Priit Humal: Tõejärgse ajastu raudtee       2017-03-16 16:14:00

Olulise info salastamine on tõejärgse maailma nurgakivi. Ebapopulaarse Rail Balticu (RB) toetuseks asuvad tõejärgsesse maailma võitlusse poliitikud, kasutades eksitavate argumentide tõestusena oma autoriteeti.

 Loe edasi >

Karli Lambot: Terve riigi arengu ees vastutust võttes       2017-03-10 18:10:00

Siim Kallas, endine Euroopa Komisjoni transpordivolinik ja Rail Balticu maaletooja, küsis hiljuti, kas rahulolematud on valmis võtma vastutust Eesti arengu ees. Vastamiseks tuleb alustada mõnevõrra kaugemalt.

 Loe edasi >

Karli Lamboti esinemine riigikogu majanduskomisjonis 21. veebruaril 2017. aastal       2017-03-08 18:10:56

Rekonstrueerime Rail Balticu senise saaga olulisemad verstapostid

 Loe edasi >

Eksitavad faktivead Toomas Kivimäe artiklis “Rail Baltic — kordumatu võimalus”       2017-03-08 18:03:00

Eestlased, tegelikult küll väiksem, samas häälekam osa meist, on ikka üks omapärane rahvus. Eile ilkusid rahvusliku lennukompanii kallal ja vandusid sellele igavest truudusetust ...

 Loe edasi >

Miks peab peatama praeguse Rail Balticu?       2017-03-05 10:37:20

Praegu kavandatav RB ei too odavat ega kiiret reisimisvõimalust Euroopasse nii nagu alguses arvati

 Loe edasi >


Loe kõiki uudiseid

Kodanikuühendus Avalikult Rail Balticust

Kodanikuühenduse Avalikult Rail Balticust eesmärgid:

  1. Eesti saab mõistliku ja otstarbeka raudteeühenduse Euroopaga.
  2. Raudtee paikneb elukeskkonda kõige vähem kahjustavas asukohas.
  3. Raudtee planeerimisel, ehitamisel ja kasutamisel on arvestatud regionaalhuvidega.
  4. Raudtee planeerimine on teaduspõhine, kogukondi sisuliselt kaasav, aus ja läbipaistev.
  5. Raudtee rajamise ja kasutamisega tekkivad kahjud kompenseeritakse õiglaselt.

Pressiteade:

23. veebruar 2015

ARB: Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus on vastuolus põhiseadusega

Kodanikuühendus Avalikult Rail Balticust on seisukohal, et 18. veebruaril Riigikogus vastuvõetud „Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus“ pole kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseadusega. Juhime tähelepanu sellele, et vastuvõetud seadus on vastuolus Eesti Vabariigi põhiseaduse § 10-ga, mis sätestab õigusriigi printsiibina õiguskindluse, õiguspärase ootuse põhimõtte ja (ebasoodsa) tagasiulatuva mõju keelu.

18. veebruaril Riigikogus vastuvõetud seaduse kohaselt pole riigil enam vaja riigi eriplaneeringuga planeeritavate joonehitiste trassi asukohas kohalike omavalitsustega kokku leppida ega arvestada kohalike omavalitsuste poolt kehtestatud üldplaneeringutega. Näiteks juba alustatud Rail Balticu trassi asukoha maakonnaplaneeringutele rakendub seadus tagasiulatuvalt.

Kodanikuliikumine Avalikult Rail Balticust on seisukohal, et riigile oluliste planeeringute korral on lahendusteni vaja jõuda läbirääkimiste teel. Rail Balticu näitel on riik jätnud vastamata paljudele kohalike omavalitsuste küsimustele, valitseb teadmatus mh trassi asukohavaliku ja kompensatsioonimeetmete osas, kuid lahendused ei tohi sündida jõumeetoditega. 

„Sellise seadusega astutaks kindel samm senise õiguskorra, kahetasandilise valitsemise ehk riik ja KOV halvamiseks. Riik ei saa lubada endale seadusega sätestatud arenguid, mis välistavad kokkuleppimise vajaduse kohalike omavalitsustega olulistes küsimustes,“ lausus kodanikuliikumise Avalikult Rail Balticust asutajaliige Vahur Tõnissoo. „Kohalike omavalitsuste rolli marginaliseerimist riigis ei tohi lubada. Eriarvamuste korral peab eesmärk olema alati läbirääkimiste teel kokkuleppe saavutamine. Tugevama jõudu kehtestav seadus on demokraatia lõpu ilming, vaikiva ajastu märk ja sellele tuleb vastu seista.“

Siiani kehtinud planeerimisseaduse kohaselt arvestati maakonnaplaneeringu koostamisel kehtestatud kohalike omavalitsuste üldplaneeringutega või tehti  vajadusel  ja kokkuleppel kohalike omavalitsustega ettepanek nende muutmiseks. Nüüd vastuvõetud „Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus“ sätestab, et mitut kohalikku omavalitsust läbiva joonehitise trassi asukohavaliku planeeringu võib lugeda kooskõlastatuks ka vaatamata planeeringu kohta esitatud teistele ettepanekutele ja vastuväidetele, kui see ei ole vastuolus seadusega. 


Pressiteade:

13. detsembril 2014 ilmus Postimehe vahel kodanikuühenduse Avalikult Rail Balticust esimene infoleht, mille eesmärgiks on tõsta Eesti inimeste teadlikkust kavandatavast raudteest ja tuua ühtede kaante vahel välja selle projekti plussid ja miinused, müüdid ja tegelikkused, kohalikud probleemid ja globaalsed tagamaad. Valitsuse poolt seni jagatud infokildude abil teab ainult 61% eestimaalastest, et Rail Balticu puhul on tegemist mingit sorti raudteega. Siin peab kodanikuühendus riigile appi tulema.

ARB infolehte saab lugeda ka veebis, kas siis ARB kodulehel http://avalikultrailbalticust.ee/infoleht, või trükistekeskkonnas ISSUU http://issuu.com/arb_/docs/arb_pm_20141213_web

Kodanikuühendus Avalikult Rail Balticust taunib Vabariigi Valitsuse sekkumist planeerimisprotsessi Harjumaal. Loe edasi >


Lühiülevaade

Avalikult Rail Balticust on kodanikualgatuse tulemusena sündinud Rail Balticu teemaliste andmete, küsimuste ja viidete kogu. See ei ole Rail Balticu nime all rajatava raudtee ametlik koduleht, mille eesmärgiks peaks olema selgitada planeeritavate raudteetrasside plusse ja miinuseid ja vastata küsimustele rajatava raudtee majandusliku tasuvuse, sotsiaalmajanduslike järelnähtude ja majandusgeograafiliste tagajärgede kohta. Paraku pole selliseid põhjendusi ega vastuseid Rail Balticu ametlikult kodulehelt railbaltic.info/et/ võimalik leida. Seda infolünka püüamegi täita siinse pidevalt täiendatava kodulehega.