Ringkonnakohtus andis Rail Balticu kohtuasjadele rohelise tule

 

Rail Balticu maakonnaplaneeringute kehtestamise õiguspärasuse üle toimuvas kohtuvaidluses püüdis Rahandusministeerium vältida kaebuse arutamist. Planeeringute menetluse ajal muudeti seadust selliselt, et igaüks ei saaks neid kohtus vaidlustada.  Kuigi halduskohus toetas ministeeriumi seisukohta, pidas ringkonnakohus siiski õigeks kaebused menetlusse võtta.


Riigikogu muutis 2015. aastal planeerimisseadust, millega piirati isikute õigust maakonnaplaneeringute kehtestamist kohtus vaidlustada. Kuigi tookord väideti avalikult, et RB planeeringuid menetletakse lõpuni vana seaduse alusel, mis lubas igal isikul avalike huvide kaitseks kaebust esitada, siis nüüd asus Rahandusministeerium väitma vastupidist.

„Tundub, et seaduse koostajad varjasid avalikkuse eest plaani RB maakonnaplaneeringute kohtus vaidlustamist seaduse muutmisega takistada,“ ütles Eesti Geograafia Seltsi esimees Mihkel Kangur. Ringkonnakohtu hinnangul on seaduse muutmisega tekitatud õiguslik segadus ja sellises olukorras tuleb anda võimalus sisuliseks vaidluseks.

Ringkonnakohus tunnustas Eesti Geograafi Seltsi Århusi konventsiooni kohase keskkonnaorganisatsioonina. Ka seda oli rahandusministeerium halduskohtus eelnevalt edukalt vaidlustanud.

Rahandusministeeriumil on võimalik ringkonnakohtu otsus riigikohtus vaidlustada.

Mai alguses jõustus ka varasem halduskohtu lahend, milles kohus leidis, et Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on jätnud lihtsalt ja arusaadavalt vastamata 4,1 miljardilisi tasuvusuuringu vigu käsitleva dokumendi kohta käivatele küsimusele ning käitunud ebakohaselt EV täitevvõimu asutusele.

ARB on kohtukulude katmiseks käivitanud oma kodulehel korjanduse. Siiani laekunud rahast on olnud võimalik tasuda osaliselt need kulud, mis on tänaseks tekkinud. Kaebeõiguse vaidlustamine ministeeriumi poolt suurendab kõigi osapoolte advokaaditasusid. ARB on tänulik iga annetuse eest.

Eesti Geograafia Selts
MTÜ Avalikult Rail Balticust