Ühingust

Lühiülevaade

Kodanikuühendusse Avalikult Rail Balticust (ARB) kuuluvad kodanikud, kes esindavad kogukondi Harjumaal, Raplamaal ning Pärnumaal ja ka mujalt Eestist. ARB kutsuti ellu järgnevate eesmärkidega:

  • Eesti saab mõistliku ja otstarbeka raudteeühenduse Euroopaga.
  • Raudtee paikneb elukeskkonda kõige vähem kahjustavas asukohas.
  • Raudtee planeerimisel, ehitamisel ja kasutamisel on arvestatud regionaalhuvidega.
  • Raudtee planeerimine on teaduspõhine, kogukondi sisuliselt kaasav, aus ja läbipaistev.
  • Raudtee rajamise ja kasutamisega tekkivad kahjud kompenseeritakse õiglaselt.

Lähtudes ülaltoodud viiest eesmärgist on olnud ARB eesmärk teavitada avalikkust planeerimisprotsessi erinevatest tahkudest, juhtides otsustajate tähelepanu aspektidele, mis teenivad kodanike huve või on üldises protsessikäsitluses jäänud tahaplaanile (sisulise alusuuringu puudumine, trassivaliku kriteeriumid ja planeerimispõhimõtted, kompensatsioonid).

Töö on toimunud 100% vabatahtlikkuse põhjal ning rahastus erinevatele tegevustele on tulnud eraisikutelt.

ARB liikmete ja toetajate hulgas ei ole juhatusele teaaolevalt isikuid, kelle isiklikes majandushuvides oleks Eesti ja Euroopa vahel raudteeühenduse puudumine. Toetajate hulgas ei ole juhatusele teadaolevalt autovedajatest ettevõtteid/isikuid.

Juhatuse liikmed:

  • Viljar Praks
  • Priit Humal
  • Indrek Grusdam
  • Kristi Kauponen

Veebileht

www.avalikultrailbalticust.ee on veel enne mittetulundusühingu asutamist kodanikualgatuse tulemusena sündinud Rail Balticu teemaliste andmete, küsimuste ja viidete kogu. See ei ole Rail Balticu nime all rajatava raudtee ametlik koduleht, mille eesmärgiks peaks olema selgitada planeeritavate raudteetrasside plusse ja miinuseid ja vastata küsimustele rajatava raudtee majandusliku tasuvuse, sotsiaalmajanduslike järelnähtude ja majandusgeograafiliste tagajärgede kohta.

Rail Balticu ametlikelt kodulehtedelt railbaltic.inforbestonia.ee ja railbaltica.org ning RB ametlikust sotsiaalmeediaportaalist on võimalik leida igakülgset infot rajatava raudtee kasust, võimalikud kitsaskohad neis portaalides aga kajastust ei leia. Info tasakaalustamise huvides püüame siinset kodulehte ja meie sotsiaalmeediakontot pidevalt täiendada.

Vabandussõnad

Et kogu meie tegevus toimub perekonna, töö, talupidamise ja uneaja arvelt, siis palume juba eos vabandust, kui pole jõudnud kõiki asjasse puutuvaid materjale õigeks ajaks sellele veebilehele üles seada. Teeme seda esimesel võimalusel. Puuduvate andmete osas soovituste jagamiseks palun saatke meile kontaktvormilt vastav kiri.

Ajalugu

Ühingu asutamise mõte tekkis 2013. aasta sügisel Rail Balticu KSH programmi ja maakonnaplaneeringute lähteseisukohtade avalikul arutelul juhuslikult kohtunud inimeste rahulolematusest puuduliku info ja küsimustele antud põiklevate, üleolevate ja tihtilugu täiesti võimatuna tunduvate vastuste üle. Meenutagem, et tollal esitleti raudteed kui kiiret ühendust Berliiniga, ei olnud plaaniski rajada kohalikke peatusi, raudtee hädavajalikkust põhjendati järgmisel aastal rakenduva väävlidirektiiviga, mistõttu mereveod kallinevad 30%, KSHs ei arvestatud ohtlike veoste vedamisega (sest neid ei tulevat) jne.

Meie seisukoht on, et niivõrd mastaapne ja kogu Eesti tulevikku mõjutav projekt peab saama kõigi huvitatud osapooltega - ka kodanike ja kogukondadega - igakülgselt läbi arutatud.

Majandusaasta aruanded

Majandusaasta aruanne 2014 (PDF)

Majandusaasta aruanne 2015 (PDF)

Majandusaasta aruanne 2016 (PDF)