Rail Balticu kohtuvaidlus jõudis riigikohtusse

Suur tänu kõigile annetajale!

 

Kodanikuliikumine Avalikult Rail Balticust (ARB) ja Eesti Loodukaitse Selts (ELKS) esitasid riigikohtusse kaebuse seoses uue raudtee maakonnaplaneeringutega ning kaebasid edasi ringkonnakohtu otsuse.

Riigikohus rahuldas kaebuse osaliselt ning tühistas 45 km pikkuse RB trassi lõigu Pärnumaal.

 

Nimelt leiavad keskkonnaorganisatsioonid, et vaatamata menetluse jooksul toimunud avalikele aruteludele ei esitatud olulisi dokumente ning otsused tehti salaja.


„Århusi konventsiooni kohaselt peavad keskkonnaküsimused olema avalikud ning otsused läbipaistvad ning vaidlustatavad. Rail Balticu planeerimise protsess ei ole seda olnud,” ütles ARB juhatuse liige Priit Humal. 

Humala kinnitusel on olemasoleva Tallinn-Pärnu raudtee kasutamise põhjaliku analüüsimise asemel see trass eksitava informatsiooni alusel ebareaalseks kuulutatud. Samuti on kohus eksinud mitmetes faktides, nagu näiteks:   

1.    Kohus väitis, et: olemasoleva trassi koridoris kulgeva 12A trassi välistuse üheks põhjuseks oli suures osas asjaolu, et trass kulges läbiasustusaladele ja kohalikud omavalitsused olid sellele väga vastu.

Tegelikkus: olukord oli täiesti vastupidine. Harjumaa  ja Pärnumaa kohalikud omavalitsused koostasid suisa ühised kirjad, milles soovitasid eelistada olemasolevat trassikoridori (Harju ja RaplamaalPärnumaal).

Asulat läbiva trassiga oli probleem Kohilas, kus oli vaja kaaluda erilahendusi ent need jäeti analüüsimata.

2.    Kohus väitis, et hoonestuse lammutusvajaduse üldsõnalisus ei kinnita iseenesest veel selle ebapiisavat analüüsimist.

Tegelikkus: olemasoleva Pärnusse suunduva trassi puhul on toodud esile vaid potentsiaalselt lammutatavate hoonete arv olukorras, kus raudtee rajataks olemasoleva trassikoridori kõrvale, mitte selle asemele. Põhiline variant, mida peaks kõige põhjalikumalt kaaluma, peaks alati olema olemasoleva koridori maksimaalne taaskasutamine.
 
3.    Kohus väitis, et olemasoleva trassi kasutamine oli tugevalt mitte-eelistatud variant ka KSH tulemuste alusel, kuna see läbis Ülemiste järve pinnaveehaarde sanitaarkaitseala. 

Tegelikkus: Ülemiste järve  pinnaveehaarde sanitaarkaitsealas on ka näiteks Tallinn-Tartu maantee.  Kiili vallas toimunud avalikul arutelul 03.10.2013 ütlesid planeerijad küsimusele vastates, et kui Nabala loodukaitseala läbivaid trasse ei valida, siis valitakse olemasolev raudteekoridor ehk 12A. Vastaja oli kohtuistungil kohal ja see oli keskkonnaekspert Heikki Kalle. Seega polnud trass 12A planeerimise ajal tugevalt mitte-eelistatud KSH tulemuste alusel nagu nüüd väidetakse.


„Loodusest juba raudtee jaoks võetud maa säästlik taaskasutamine on Euroopa keskkonnapoliitika väga oluline põhimõte. Seda ei tohi pealiskaudsete argumentide alusel kõrvale jätta ning kasutada lihtsamat ning kiiremat varianti hõivates uut maad loodusest,“ rõhutas Priit Humal. „Tänaseks on kulutatud vaid mõni protsent Rail Balticule planeeritud summadest veel ei ole hilja, et leida Eestile ja loodusele parem lahendus.“
 

 

Suur tänu kõigile annetajatele, ka väikesest oli suur abi!

 


Dokumendid

 

ARB kaebus MKMi vastu kohustamiseks vastata
11.07.2017 teabenõudele


MTÜ ARB ja MTÜ Eesti Looduskaitse Seltsi ühiskaebus,
14. 03. 2018

Olemasoleva raudteetrassi kurvide kohandamise uuring
Kobras AS, 2018

MTÜ Eesti Geograafia Selts kaebus,
15. 03. 2018

Vastustaja seisukoht haldusasjas nr 3-18-529,
23.03.2018.

Kohtumäärus,
26.03.2018.

Kohtumäärus nr. 3-18-529
27.04.2018

Kohtumäärus nr. 3-18-530
09.05.2018

Kohtumäärus nr. 3-18-551
17.05.2018

Rahandusministeeriumi vastus haldusasjas nr 3-18-529
09.05.2018

MTÜ ARB ja ELKSi seisukoht haldusasjas nr 3-18-529
16.07.2018

Lisa 8 – Hannes Lutsu eksperthinnang

Lisa 12 – Linnustikuekspertide arvamus

 

 

 

 

 

 

 

 

 Halduskohtu otsus ARB ja ELKSi kohtuasjas 07.09.2018

EGSi täiendav seisukoht seisukoht haldusasjas

Vastustaja vastus täiendavale seisukohale

EGSi halduskohtu otsus


MTÜ ARB ja ELKSi apellatsioonkaebus
8.10.2018

Lisa 4 – RB Papiniidu Röa Tallinn

 

EGSi apellatsioonkaebus
10.01.2019

Kohtumäärus (valitsuskabineti memo väljanõudmine)
28.01.2019

Kohtumäärus (valitsuskabineti memo väljanõudmine 2. kord)
11.03.2019

 

Ringkonnakohtu otsus EGSi kohtuasjas
13.06.2019

Ringkonnakohtu otsus ARB ja ELKSi kohtuasjas
21.06.2019


Riigikohtu kaebus EGSi kohtuasjas
15.07.2019

Riigikohtu kaebus ARB ja ELKSi kohtuasjas
22.07.2019

Lisa 1 – ringkonnakohtu põhjenduste kattuvad osad markeeritud

Kodulehel avaldatud Riigikohtu kaebustes oleme Rahandusministeeriumi nõudel katnud viited valitsuskabineti memorandumile 29.05.2014.

 

Riigikohtu otsus ARB ja ELKSi kohtuasjas