Palume annetajate tuge

Hea kaasmaalane!

Tänu korjandustele oleme tänaseks saanud makstud kohtukulusid summas 21 562 eurot. Suur tänu kõigile 245-le annetajale!

Praegu tegelevad advokaadid juba apellatsioonikaebusega.

 

Seni annetatud summa katab kevadise kaebuse ja esimesed kaks apellatsioonikohtu menetlust (ARB+ELKS ja EGS). Meil tuleb sellele lisaks tasuda arveid 16 092 euro ulatuses juulis esitatud vastuste eest ministeeriumi vastulausele ja augustis toimunud istungi ettevalmistuse ning pika istungi tõttu. Pool summast on vaja tasuda järgmisel nädalal.

Igast annetusest, ka väikesest, on suur abi!

 

MIKS ME EDASI KAEBAME?

Kohus on meie hinnangul kohaldanud nii KSH kui Natura hindamise reegleid vääralt, olles vastuolus nii Euroopa Kohtu kui Riigikogu varasema praktikaga. Ignoreeriti mõjude hindamise aluspõhimõtteks olevat ettevaatuspõhimõtet.

  1. Kohus on põhjendustes kasutanud vastustaja suulisi mõtteid kohtusaalist ja kirjalikke põhjendusteta väiteid.
  2. Kohus ei kirjutanud kommentaare kaebuses esitatud trassialternatiivi kohta, mis on RB nõuetele vastavate kurviraadiustega. Meie esitatud variant olemasoleva trassi kasutamisest koos õgvendustega kiirusel 240 km/h on kohtu poolt kommenteerimata. Paljud kaalutlusotsused on kohus lugenud poliitilisteks.

  3. Looduskaitse osas on kohus väga ühekülgselt nõustunud vastustajaga ja sisuliselt ignoreerinud tõendeid, mis näitavad kahjulike mõjude esinemist Natura 2000 võrgustiku kaitse-eesmärkidele. Kahtluste korral peaks EL-i kohtupraktika järgi rakendama ettevaatust ja tegevust mitte lubama.

  4. Samuti on kohus alusetult leidnud, et isegi kui mõjude hindamine ei olnud mõningates aspektides täpne, siis ei ole see probleem ning mõjusid võib hinnata ka hiljem, ehitusloa vm loa menetluses. Samas ei saa hilisemates etappides enam kaaluda keskkonnasõbralikumaid alternatiive, eriti trassi paiknemise osas.

Kohus nõustus meiega, et üleriigilises planeeringus Eesti 2030+ sisaldunud piirkiiruse määra 240 km/h ei pea järgima igas trassilõigus. Leiame, et selle tõttu oli piirkiiruse kasutamine planeerimisnormina trassialternatiivide kujundamisel, võrdlemisel ja võrdlusest eemaldamisel kaalutlusõiguse väärkasutus. Üleriigilise planeeringu Eesti 2030+ eesmärkidele vastava ja enamjaolt olemasolevat koridori järgiva alternatiivi võrdlusest välja jätmine oli kaalutlusviga.

Samuti taotleme kohtult jätkuvalt saladokumentide avaldamist, mida halduskohus ei nõustunud tegema.

 

KUIDAS ANNETADA?

Kui nõustute meie poolt esile toodud probleemidega, siis palume teile sobiva annetuse teha
MITTETULUNDUSÜHING ARB kontole
SEB Pangas EE071010220228201228.

Tegevuse läbipaistvus on meie jaoks oluline. Võimalusel palume märkida annetaja nõusolek nime avalikustamiseks maksekorralduse selgitusse. Andmekaitsereeglid ei võimalda annetaja avalikustamist ilma tema nõusolekuta.

Täname Teid iga jõukohase annetuse eest!

 


Dokumendid

MTÜ ARB ja MTÜ Eesti Looduskaitse Seltsi ühiskaebus,
14. 03. 2018

MTÜ Eesti Geograafia Seltsi kaebus,
15. 03. 2018

Vastustaja seisukoht haldusasjas nr 3-18-529,
23.03.2018.

Kohtumäärus,
26.03.2018.


Olemasoleva raudteetrassi kurvide kohandamise uuring
Kobras AS, 2018


ARB kaebus MKM-i vastu kohustamiseks vastata
11.07.2017 teabenõudele


Kohtumäärus nr. 3-18-529
27.04.2018

Kohtumäärus nr. 3-18-530
09.05.2018

Kohtumäärus nr. 3-18-551
17.05.2018


Rahandusministeeriumi vastus haldusasjas nr 3-18-529
09.05.2018

MTÜ ARB ja MTÜ ELK seisukoht haldusasjas nr 3-18-529
16.07.2018

Lisa 8 – Hannes Luts eksperthinnang

Lisa 12 – Linnustikuekspertide arvamus

 

 

 

 

 

 

 

 

 Halduskohtu otsus 07.09.2018