Juuru Vallavolikogu protokolliline otsus (27. sept. 2013)

JUURU VALLAVOLIKOGU PROTOKOLLILINE OTSUS

Juuru 26. september 2013

1) Projekti Rail Baltic trassikoridoride planeerimisprotsess on olnud ajaliselt ebaloogiline ja tehtud liigselt kiirustades. Otsustusõigus koridoride asukoha osas on antud Rapla maakonna planeeringuosakonnale läbi maavanema institutsiooni, kellel puudub pädevus langetada kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumi puutuvaid otsuseid. Tegevus algas juulis ja hoogustus augustis, mil enamik ametnikke ja kodanikke puhkab. Käesoleva aasta septembrikuu jooksul küsitakse projektile üksnes nõusolekut, võimalust vastuargumentide esitamiseks ette nähtud ei ole.

2) Miks ei avatud õigel ajal üheaegset arutelu 3 (kolme) Eestis võimaliku alternatiivse trassi kohta (Tallinn-Tartu-Valga; olemasolev A12; hetkel pakutud variandid 9A, 9B ja 8B), et tekitada laiem avalik arutelu kõikides piirkondades, kaasates Eesti põliselanikest koosnevaid inseneride ja teadlaste kooslusi ning kogutud arvamusi ja andmeid analüüsides kujundada seisukoht.

3) Pakutavad trassikoridorid 9A, 9B, 8B ei ole kooskõlas Eesti regionaalse arengu põhimõtetega, kus peab arvestama põliselanike ja maaomanike eluviise ning harjumusi, samuti külade ja maastiku terviklikkust ja muinsuspärandit. Kavandatavate trassiplaanide teostumisel lõhutaks meie külade aastasadade jooksul väljakujunenud struktuur ja paljude inimeste kodupaigad ja ettevõtted.

4) puudub arheoloogide, muinsuskaitsjate, maastikuarhitektide, metsaspetsialistide jt. argumenteeritud hinnang trasside sobivuse kohta konkreetsel maa-alal. Prof Einasto ja pärimuse valdkonna spetsialisti Metssalu hinnangu järgi ei ole Eesti maastikku sedavõrd muutev projekt läbinud eelnevaid maastiku-uuringuid. Piirdutakse üksnes trassi ja rongide tehnilise küsimuste tutvustamisega, jättes kõrvale kõik küsimused, mis on seotud maainimeste vaimse ruumi ja sotsiaalse eluga.

Et Juuru valla Pirgu, Härgla ja Seli piirkonna kogukonnad on teravalt väljendanud vastasseisu Rail Baltic raudteeühenduse trassikoridoridele, otsustab Juuru Vallavolikogu mitte nõustuda projektis Rail Baltic esitatud trassikoridoride 9A, 9B ja 8B rajamisega Juuru valla maa-alale.

 

Juuru Vallavolikogu teeb ettepaneku:

1) võtta maha ülepeakaela kiirustamine trassi rajamisel ning kaasata otsuste tegemisse punktis 4 nimetatud oma ala asjatundjad;

2) avada projekti Rail Baltic puhul rahvale arutelu, mis käsitleks väljapakutute kõrval alternatiivina trassi väljaehitamist Tallinn-Tartu-Valga liinil ning viia läbi punktis 2 nimetatud trassikoridoride võrdlev analüüs.

/allkirjastatud digitaalselt/

Sirje Endre

Vallavolikogu esimees