Alljärgnev küsimustik on mõeldud kasutamiseks abimaterjalina enda arvamuste, küsimuste ja ettepanekute kirja panemisel seoses Rail Balticu projektiga. Juhendi abil saab iga inimene, kes tunneb ennast antud projektist puudutatuna, kokku panna pöördumise kohaliku omavalitsuse poole. Sul on õigus oma arvamust avaldada isegi siis, kui sa kõnealuses piirkonnas kinnisvara ei oma, kuid oled plaaninud sellega oma tuleviku siduda, oled seal üles kasvanud või muul viisil plaanitava trassipiirkonnaga seotud.
Pöördumine ei pea sisaldama kõiki juhendis väljatoodud infot. Pane kirja see, mis sinu jaoks olulisem. Kui kahtled milleski või vajad abi, küsi julgesti nõu oma külavanemalt.
Ära jäta arvamust avaldamata, sest kui sa ise enda eest ei seisa, ei saa ka sinu arvamusega arvestada.

Pöördumine peaks võimalikult täpselt ja põhjalikult kirjeldama, mida toob raudtee rajamine sinu, sinu pere, kogukonna, küla, ettevõtte, MTÜ jne. jaoks endaga kaasa. Soovitav on teha eraldi kiri pere, ettevõtte, kooli, MTÜ, seltsi, tantsuringi jne. Poolt; vajadusel ka iga täiskasvanud pereliikme eest eraldi.

Teksti kirjutamist alusta sellest, mis just sinu jaoks on kõige olulisem. Teksti tuleb panna niipalju kui võimalik faktilisi ja numbrilisi andmeid. Juhul, kui puuduvad täpsed arvud, pane kirja hinnangulised arvväärtused (kui palju, kui suur osa, kui sageli, mis hinnas jne. N: kui palju inimesi meie perest ei saa enam harjumuspärast teedpidi tööle, kooli, lasteaeda, tõmbekeskusesse või mujale. Mitu korda päevas tavaliselt mina, minu pere liigub konkreetset teed mööda. Kui suur on eeldatav kasum/kahjum, mis trassi rajamisel minu ettevõttele tekib j.n.e.) Planeeritavate Rail Baltiku trassialternatiivide kaart on ligipääsetav selle kodulehekülje alajaotuselt 'Piirkondlikud uudised' ning paberkaart kohalikest omavalitsustest. Antud hetkel ei ole täie kindlusega teada ühegi ülekäigu asukoht. Lähtu kirja kirjutamisel teadmisest, et 99% tõenäosusega tehakse ülekäigud riigimaanteedele; selles osas, kas ja kuhu valla -ja külateedele tekivad ülekäigud, teavet pole (s.t. lähtu halvimast stsenaariumist).

Kindlasti tuleb kirja panna, kuhu tuleb rajada viaduktid või millised oleks Sinu arust lahendused, et Sinu poolt püstitatud probleemid ei tekiks või leevenduks.

Kirjutamisega ei maksa kiirustada ning arvamust ühe õhtuga valmis kirjutada, sest mõtted vajavad seedimist ja faktid, numbrid kogumist ja kindlasti on Sul järgmisel õhtul veel midagi lisada.
Kindlasti ei kohusta see küsimustik enda arvamust samas ülesehituses esitama ega ürita seda mõjutada. Igal juhul võid oma tekstis ka uusi mõtteid lisada. Kui on mõni küsimus, mida sinu tekstis ei ole mõtet puudutada, siis jäta see lihtsalt vahele.
Kui jääd mõne osa või mõttega hätta, siis saad kindlasti abi oma külavanemalt.

Alusta kirja pöördumisega maavalitsuse poole

Lugupeetud härra maavanem (Nimi)

 1. Nimeta ära trassivariant/trassivariandid, mille kohta arvamust avaldad. Nimeta ära enda elukoht. Kirjelda natuke enda ja oma pere seotust kodupaigaga.
  Kas oled püsielanik, omad suvekodu või maaomanik? Kas oled seal elanud pikalt, äkki lausa mitmendat põlve, oled hiljuti ostnud/ehitanud kodu või oled võtnud ette esivanemate majapidamise renoveerimise?
  Selgita millised on põhjused, miks tahad siin elada N: vaikus, rahu, ilus vaade, puhas õhk, ligipääsetavus teenustele (kool, lasteaed, töökoht) j.n.e.
  Kui palju oled oma kodusse, koduümbrusse/piirkonda oma vaimset, füüsilist energiat ja vahendeid investeerinud (arvulised näitajad!)? (maakasutus, heakord, osalemine külatalgutel, külaelu edendamisel jms.)

 2. Kirjelda kuidas mõjutaks antud trassivariant sinu ja su pere elu.
  Kas pääsed vabalt liikuma valla keskusesse ja muudesse sinu jaoks olulistesse tõmbekeskustesse? Kas su lapsed pääsevad ilma takistuseta kooli/lasteaeda/huviringi Kas pääsed takistusteta tööle? Kui suurt ringi tähendab raudtee sinu igapäevastes liikumistes? Kas raudtee võib sinu töökoha kaotada? Kuidas hindad oma võimalusi leida piirkonnas uut töökohta? Kas kaotad muus osas oma sissetulekutes/ tekivad lisakulud; millised ning kui suured? Millisteks hindad terviseriske seoses raudtee rajamisega? (müra, vibratsioon, õnnetuste oht, õhu- ja veesaaste). Millist tunnet tekitavad sinus ohtlikud veosed raudteel? Kas raudtee kurvikohas elamine mõjutab su enesetunnet?
  Kas oleksid nõus kolima piirkonda, kuhu selline raudtee juba rajatud on?
  Kas oled mõelnud kolimisele juhul, kui plaanitav raudteetrass sinu kodukohta rajatakse?
  Kas näed midagi positiivset Rail Baltic raudtee rajamisel sinu kodukohta?

 3. Kirjelda olukorda ja probleemi, mida raudtee rajamine toob kaasa sinu kinnisvarale /omandile /ettevõttele või muudele piirkonnaga seotud investeeringutele.
  Kui lähedalt möödub raudtee sinu majast? Kas raudteetrass läheb ka üle sinu maade? Kuidas kujutad sellisel juhul ette maa edasist harimist, trassi taha jäävale maatükile pääsemist, maa kasutamise võimalikkust tulevikus. Kui palju maad ( ha või %) jääb teisele poole raudteed? Kui paljule trassi alla ja piirkonda jäävast maast on tehtud maaparandust, kuidas trassi rajamine seda mõjutaks?
  Milliseks hindad raudtee mõju oma kinnisvara väärtusele v.m. investeeringutele (isegi juhul, kui see ei sõida sinu maadest või sinu maaga piirnevatest maadest üle).
  Kas oled teinud heas usus piirkonnaga seotud investeeringuid (kinnisvara soetamine, oma maale detailplaneeringu koostamine müügi eesmärgil, põllumajandusliku või muu tootmise arendamine, heakord)? Kas oleksid toiminud teisiti, kui oleksid olnud eelnevalt raudtee tulekust teadlik? Milliseks hindad raudtee mõju nendele investeeringutele?

  NB! Kindlasti tasub mainida, et enne eelnimetatud investeeringute tegemist tutvusid valla ning maakonna arengukavadega ning veendusid, et piirkond on sinu jaoks sobilik.

  Kas oled huvitatud müümast oma maad (riik ostab ära kuni 66 m. trassi alla jäävat maad turuväärtuse alusel) RB rajamiseks? Kas oled nõus, et muid trassi rajamisest tingitud kulutusi riik ei kompenseeri? Kas plaanid oma õigusi mingil viisil kaitsta (uurida Eesti Riigi ja Euroopa Liidu seadusandlust, kehtivaid arengukavasid, strateegiadokumente, lepinguid j.m.s ning nende läbi oma argumentatsioone ja vastuväiteid kaitsta)? Kas plaanid vajadusel kasutada õigusabi?

 4. Kirjelda, mida tooks antud trassivariandi jõustumine kaasa sinu külale/kogukonnale.
  Kas elukeskkond jääks samaks? (üldine heakord, põldude harimine, teede korrashoid, inimeste tööhõive, lastega perede arv j.m.s.) Kas küla identiteet ja ühtne kogukond säiliks? Kas teed tõmbekeskuste suunal ja külaplatsile jäävad alles? Kas põhilised liikumisteed jäävad alles? Kui palju võib pikeneda kiirabi ja päästeteenistuse juurdepääs sinu kodule, külale? Kuidas pinnase uuringud ja raudtee võib mõjutada pinna- ja põhjavee olukorda? Kas pääsed ilma takistuseta oma külaplatsile? Kas sinu harjumuspärased suusarajad, seenel ja marjulkäimise rajad jäävad alles?
  Kas tunned muret mõne piirkonnas asuva maamärgi, miljööväärtuse, veekogu, muinsuskaitseobjekti pärast (kivikalmed, Kehtnapere allikas)?
  Kas oled oma kodukohas näinud mõnda haruldast looma, linnu või taimeliiki? Milliste metsloomade toitumiskohti, käiguradu on sinu kodukohas? Kui palju ja milliseid metsloomi sa oma kodukohas näinud oled? Kuidas hindad trassi mõju kohalikule looduskeskkonnale?

Täiendava informatsioonina võid soovi korral lisada:

 • Kui palju ja millist infot oled saanud seoses Rail Baltic projektiga.
 • Millal kuulsid esimest korda planeeritavast raudteest ja sellest, et üks trassialternatiiv sinu küla ja/või maad läbib?
 • Kas oled saanud piisavalt infot seoses Rail Baltic projektiga?
 • Kas tunned, et meedias on antud projekti piisavalt ja õiges valguses kajastatud?
 • Kas oled oma küsimuste ja muredega pöördunud vastavate ametkondade poole ning saanud reaalseid vastuseid või abi?
 • Kas pead õigeks raudtee projektiga seotud kiirustamist?
 • Kas oled täielikult aru saanud Rail Balticu rajamise eesmärgist ning veendunud selle kasumlikkuses nii riigi kui ka enda jaoks?

Kirjad tuleb saata kas kohaliku omavalitsuse postiaadressil või e-posti aadressil, kirjast koopia ka planeerijatele info@railbaltic.info