ARB ja Looduskaitse selts: tänane kohtulahend kaevatakse edasi

Rail Balticu maakonnalpaneeringute üle peetvas vaidluses täna avaldatud esimese astme kohtulahend jättis kaebajate poolt esiletoodud probleemid püsima.

Tänase kohtuotsusega jättis Tallinna Halduskohus Rail Balticu maakonnaplaneeringute kohta esitatud ARB kaebuse rahuldamata.

ARB hinnangul võis saada otsustavaks asjaolu, et kuigi Arhusi konventsiooni alusel peab keskkonnaküsimuste otsustamisel olema info avalik, ei nõustunud kohus välja nõudma mitmeid olulisi dokumente, mis on menetluses koostatud – Valitsuse istungite materjale, korrigeeritud tasuvusanalüüse, rahastustaotlusi, Rail Balticu ehitusmaksumuse kalkulatsioone. Seega ei olnud võimalik kontrollida, kas riik on valinud parima võimaliku trassialternatiivi.

„Kuigi kohus riigi poliitiliste otsuste majanduslikku otstarbekust ei kontrolli, oleks pidanud  kohus ise kaalutlusõiguse õige teostamise kontrollimiseks vähemalt kogu asjakohase informatsiooniga tutvuma. Euroopa Kohus on sarnastes vaidlustes asunud just niisugusele seisukohale. Lisaks jääb arusaamatuks, miks riik üldse on kõiki neid dokumente soovinud avalikuse eest  varjata,“ sõnas kodanikuliikumise Avalikult Rail Balticust juhatuse liige Priit Humal. „Samal kui kaebajate eest olid need dokumendid salastatud, sai vastaspool oma argumentide tõestuseks esitada AK-märkega (ametisiseseks kasutamiseks) dokumentides toodud väiteid.“

ARB on seisukohal, et vaidlustatud  maakonnaplaneeringute menetluses jäeti mitmed reaalsed alternatiivid piisavalt läbi töötamata, eelkõige ei ole põhjalikult uuritud, kas oleks saanud paremini kasutada olemasolevat raudteekoridori.  

„Võimalik, et sellise lahenduse puhul oleks olnud võimalik keskkonnale soodsamaid ettepanekuid teha. Samuti ei olnud piisavalt informatsiooni projekti mõjude ja nende mõjude leevendusmeetmete kohta. Kogu menetlus näib olevat formaalne ja avalikkuse kaasamine üksnes näilik,“ nentis Humal.

Seega ARB kavatseb kindlasti otsuse edasi kaevata, selleks on aega 30 päeva – analoogsete keeruliste kaasuste (nt ka Hiiu Tuulepargid) puhul on tavaline, et vaidlused jõuavad välja järgmistesse kohtuastmetesse.

Natura aladega seotud otsuste puhul on siseriiklikud kohtud sageli pöördunud Euroopa Kohtu poole ning tõenäoliselt taotleme seda ka järgmises kohtuastmes.

Kohtuotsusega saab tutuvuda Avalikult Rail Balticust kodulehel. 
http://avalikultrailbalticust.ee/framework/PDF/kohtuasjad/3-18-529_ARB_ja_ELKS_kohtuotsus.pdf

Avalikult Rail Balticust